Kategoriler

Esma Yayınları Havas-ul Kur'an Kenz-ül Havas - Seyyid Süleyman El Hüseyni

YENİ
Kod
K724HKKH
Marka
% 20
indirim
100,00 TL
80,00 TL
Adet
En geç 28 Eylül Salı günü kargoda
2 İş Günü
Kargo

Havas-ul Kur'an Kenz-ül Havas - Seyyid Süleyman El Hüseyni - 4 Cilt Tek Kitap 

Esma yayınlarından çıkan H. Mustafa Varlı tarafından derlenen ve Seyyid Süleyman El Hüseyni tarafından yazılan Havas-ul Kur'an Kenz-ül Havas adlı bu kitabın tanıtım ve takdiminde diyor ki;Ayet-i Celile-i Kuranivye ve Esmai Şerife-i Hûsna’nın; İhtiyaçların kabulü, Hastalıkların şifa bulması, menfaatlerin celbi, kalbleri teshir gibi havassı marike-i mecriyeleriyle Evliyayı Kiram ve Meşayıh-ı İzam (K.S.) Hazretlerinin tertip buyurmuş oldukları ve kılıç gibi keskin tesirli olduğunu tesbit ettikleri Evrad-ı Celilelerden müteşekkil ve bazı Vefk-ı ve Havatim-i Mübarekeyi mündemiç, şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir eserdir.

Cenabı Hak ve Feyyaz-I Mutlak, Kevnü Mekanı halk eden, hiçbir yardıma muhtaç olmadan kendi zatında kusursuz, hali ve zamanı değiştiren Cenab-ı Vacib’ül Vucud Hazretlerine nihayetsiz Hamdü Sena ve Resul'ü Kibriya, Habib-i Huda, Mefhari Mevcudat Bais-i Tekvin, Kainat-ı Aliyye, Ekmelü't Tahiyyat Efendimiz Hasretleriyle Ali ve Ashab-I Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'ıyn Hazaratına salat ü Selam hediye ettikten sonra bu aciz ü pür taksir şu veçhile söze girmek ve takrir-i meram eylemek ister ki:

Hazret-i Allah Celle Celalühu ve amme nevalühu (Küntü kenzen mahfiyyen feahbebtüen 'u refe fehalaktü'l halka leu'ref). yani "Ben bir gizli hazine idim, bilinmeyi istedim şimdi bilinmekliğim için halkı halk eyledim" kelam'ı kudsiyyesi ile kainatı halk ve ibda' buyurmaktaki ilahi hikmet ve maksadını beyan ve i'lanı, kainatta da insanı eşref ve ekmel'i mahlukat olarak halk ve icad buyurmuştur. "Inni cailün fi'l-ardıhali- feh" yani "Ben arzda bir halife kılacağım" hitabı samedanisi ile melaike-i kirama insanın ulüvv ü kadrini anlamaları için "inni a'lemü ma la ta'lemun" yani "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" kelamı alisiyle de beşerin bilahare kürre-i arz üzerinde edeceği şeref makamını anlatmıştır.

(İnna aradne'l emanete ) kavli kerimiyle emanete yani vahdaniyyet sırlarının sırrım arz ve sema, yerlerin ve göklerin tahammülden çekindikleri halde, insanın onu yüklendiğini ityan buyurmakla, beşerin eşref ve ekmeli mahlukat olduğundaki sırrı ayan buyurmuştur. İşte vahdaniyyet sırlarının sırrım yüklenmiş olan Ademoğlunun İnsanî kerametleri muhafaza ve beşeri kemalatları idrak sayesinde bütün aleme icrayı tasarruf etmesinin inkarı gayr-ı kabildir. Enbiya-ı İzam ve Evliya-yı Kiram hazeratının hakikiliği bilinen mucize ve kerametlere işte bu tasarrufun zahiri bir eseridir.

Nazil olan kitapların sırları cem etmesi, bütün şifa ve rahmetin menbaı olan Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti, hatta kelime ve harfi fena bulmayan, bitmez tükenmez bir Havvas hazinesi olup bunlardan 1300 küsür seneden beri istifaza ve istifade olunduğu, bu sayede ne büyük ve azim harikalar meydana geldiği gibi İslamiyetin zuhurundan evvel de kahinler ve rahipler Tevrat ve İncil-i Şerifin ayetleriyle keramet ibraz etmeye muvaffak olmuşlardır ki bu erbabıindinde malumdur.

Adem A.S.'ın inişinden zamanımıza kadar ayetlerin ve esmayı şerifelerin Havassı, evrad ve ezkâr ile iştigal olunmuş, her zaman azm ve ciddiyet, tam bir itikad ve saf bir kalb ile okunan ve yazılan evrâd ve esmâdan vefk ve tılsımlardan matlub olan faide istihsal olunmuştur.

Ruhun bekâsı âlem-i süflâda te'sirâtıeslâf indinde tasdik üzere olduğu halde geçen asırda bütün mukaddesâtı çürütmek, dinleri ortadan kaldırmak fikrine düşen bazı adamların çalışmalar ıneticesi olarak bunlar ceffelkalem inkâr edilmeye başlanmıştı. Fakat bugün fevkalâde bir ehemmiyet peydah eden "ervah ve münasebet" ilmi, bir asır evvelki itikad ve kanaatın doğru ve hakiki olduğunu yeniden teyid ve isbat eylemiştir. 

Bugün Avrupa bilhassa Amerika'da ulemanın ve bilim adamlarının büyüklerimin bile tasdik ye itiraf ettikleri Manyetizma (Mıknatısıyyet-i Insaniyye) İspiritizma (llmü'l-Ervah) bu kadar seneden beri malumumuz olan İlm-i Havas ve teshirden başka bir şey değildir. Avrupalılar iradenin kuvvetini, o kuvvet sayesinde her şeye galebe ve tahakküm mümkün olduğunu (Manyetizma) kitaplarında söylüyorlar. Bu bizim Havas kıraatindeki "îtikad-ıtam ve ciddiyet lazımdır" dediğimizin aynıdır. "Manyetizma" ile "Sükjestion" yani ilga-i fikir ve arzu bizim havas ile teshir-i kalp ve fikirden başka bir şey değildir. "İspiritizma"da ervahın celbi, onlarla mükaleme, hatta onları müşahade, bizim havas ile ruhları davet usulümüzden gayri bir şey midir? Bizde bir takım şarlatanlarla çıkıp halkı ifal ettiği gibi Avrupa'da da "Manyetizma" ve "İspiritizma" şarlatanları vardır.

Demek ki ta eski zamandan beri bizde malum olan havas kitap ilmini ve teshir edilen ilmi bir asır kadar red ve inkar eyledikten sonra, bugün Avrupa ve Amerika'da kabul ve tasdik ediyor. Bunları beyandan maksadımız bazı inkârcıların fikirlerini tenvir içindir.Yoksa Havass-ı Kurâniyye ve itikad-ı tam ile kıraat olunan evrad ü ezkâr ve esmânın te'siratı hakkında din erbabının hiç şüphesi yoktur.

Ulema ve Meşayıh-ı İzam taraflarından telif ve tertip olunup müruru zaman ile ötede beride zayi olmuş, istinsah edenlerin, cehalet eseri ve hatası olarak anlaşılmaz bir hale gelmiş, bir takım cühelanın elinde cer ve ifal vasıtası olmuş birçok kıymettar havas kitaplarında münderiç olup cümlesi mücerreb ve muhakkik bulunan büyük eserleri toplamak, Türkçe'ye tercüme ederek din kardeşlerime yadigar etmek arzusuna düşerek avn ü inayet-i bari ve Cenab-ı Peygamber Efendimizin ruhaniyyeti ile bu kitabı vücûda getirdim ve ismini Havas-ul Kur'an Kenz-ül Havas ismi ile tesmiye eyledim. Mütalaa buyuracak ve ondan istifade ve istifâza edecek zevât-ı kiramdan bizi hayır ile yâd etmeleri talep ve arzu olunur.

SEYYİD SÜLEYMAN EL HÜSEYNİ KİTABIN MÜNDERECATINA DAİR BİRAZ İZAHAT

Kur'anı Kerim'deki âyet-i celilelerin ve esmâi hüsna-ı ilâhiyyenin havası cümlesinden olan kazayı hacet, kalblerin celbi, insanların ve hayvanların teshiri, ruhları hazır etme, cinleri davet, onlarla mülakât, zayileri keşf ve müşahade, uzak mesafeye yürüme kabiliyeti, umur ve mesalih ticaret ve menfaatin çokluğu hastalıkların şifa bulması, iptal-i his ve daha birçok gizli sırlara dair en hakiki ve en doğru malumat ile ve bunlara dair izahat ve talimatı ihtiva edecektir.

Ancak Havas-ul Kur'an Kenz-ül Havas adlı bu kitabımızı mütalaa buyuran din kardeşlerimizden ve münderecatından müstefid olmak arzu eden, zevâttan bu havası ve meşru olan hususlarda isti'mal etmelerini ve gayr- i meşru cihette kullanmamalarını bilhassa rica eyleriz. Çünkü havass-celileyi mahallinin gayrında kullanmak büyük günahtır. El silahının zararı ile dil ve kalem silahının zararı aynıdır. Havass-ı celile ile nefsinin hevasına hizmet edenlerin ne kadar mutazarrır olup büyük zararlara uğradıkları görülmüştür.

Kredi Kartı Tek Çekim
80,00 TL
Havale / EFT
80,00 TL
İLGİLİ ÜRÜNLER